در باره

راستین صنعت

در چرخه تولید و پیشرفت یک بنگاه اقتصادی بخش ها و اجزای مختلفی در حرکت و تکاپو هستند اما  بدون شک امورمالی را می توان گلوگاه یک بنگاه اقتصادی دانست.

چرخه تولید