استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی پذیرفته شده استانداردهایی هستند که برای حسابرسی شرکتهای خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این استانداردها در سه دسته خلاصه می‌گردد. ۱ – استانداردهای عمومی. ۲ – استانداردهای میدانی. ۳ – استانداردهای گزارشگری. بطور کلی استانداردهای حسابرسی پذیرفته شده مجموعه ای از دستورالعملهای سیستماتیک هستند که توسط حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی در سوابق مالی شرکتها مورد استفاده قرار می‌دهند. این دستورالعملها برای اطمینان از صحت ؛ سازگاری و صحت عملکرد حسابرسان و گزارشها کمک موثری خواهند داشت.

 • استاندارد شماره 1 (کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط)

 • استاندارد شماره 200 (اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی تجدید نظر شده 1391)

 • استاندارد شماره 210 (قرارداد حسابرسی)

 • استاندارد شماره 220 (کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده 1386)

 • استاندارد شماره 230 (حسابرسی مستندسازی تجدیدنظر شده 1386)

 • استاندار شماره 240 (مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده 1384‌)

 • استاندارد شماره 250 (ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌)

 • استاندارد شماره 260 (اطلاع ‌رسانی به ارکان راهبری)

 • استاندارد شماره 265 (اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی)

 • استاندارد شماره 300 (برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی تجدیدنظر شده 1391)

 • استاندارد شماره 315 (تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن تجدیدنظر شده 1393)

 • استاندارد شماره 320 (اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی تجدید نظر شده 1391)

 • استاندارد شماره 330 (برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده تجدید نظر شده 1393)

 • استاندارد شماره 450 (ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی)

 • استاندارد شماره 500 (شواهد حسابرسی -تجدیدنظر شده 1384)

 • استاندارد شماره 501 (شواهد حسابرسی‌ اقلام خاص)

 • استاندارد شماره 505 (تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده 1392)

 • استاندارد شماره 510 (حسابرسی‌ نخستین‌ مانده‌های‌ اول‌ دوره‌)

 • استاندارد شماره 520 (روشهای‌ تحلیلی‌)

 • استاندارد شماره (530 نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون -تجدیدنظر شده 1383)

 • استاندارد شماره 540 (حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده 1392)

 • استاندارد شماره 550 (اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده 1398)

 • استاندارد شماره 560 (رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه)

 • استاندارد شماره 570 (تداوم‌ فعالیت – تجدیدنظر شده 1383)

 • استاندارد شماره 580 (تاییدیه‌ مدیران‌)

 • استاندارد شماره 600 (ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده 1389)

 • استاندارد شماره 610 (ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی)

 • استاندارد شماره 620 (استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌)

 • استاندارد شماره 700 (گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجدیدنظر شده 1389)

 • استاندارد شماره 701 (اطلاعات مقایسه‌ای)

 • استاندارد شماره 705 (اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل – 1389)

 • استاندارد شماره 720 (سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده)

 • استاندارد شماره 760 (بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- 1389)

 • استاندارد شماره 800 (ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص تجدید نظر شده 1390)

 • استاندارد شماره 805 (ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی)

 • استاندارد شماره 2400 (بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌)

 • استاندارد شماره 2410 (بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388)

 • استاندارد شماره 3400 (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- 1384)

 • استاندارد شماره 4400 (اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌)

 • استاندارد شماره 4410 (تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌)

×

سلام!

برای ارسال پیام در شبکه اجتماعی واتس اپ روی آیتم زیر کلیک کنید یا به آدرس info@rastinacc.ir  ایمیل ارسال بفرمایید. با تشکر.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟