در بخش فرم ها و جداول برخی از فرم ها و فرمت های مورد نیاز امور مالی به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:

1-اکسل صورت های مالی
2-فیش حقوقی
3-صورت مغایرت بانکی