خدمات

ثبت و تغییرات شرکتها

ثبت و تغییرات شرکتها

ثبت و تغییرات شرکتها

ثبت شرکت

انحلال شرکت

تغییر حق امضا

نقل و انتقال سهام

افزایش سرمایه شرکت

تغییر آدرس شرکت

تصویب تراز سود و زیان

انتخاب یا تمدید بازرسین

تعیین سمت هیات مدیره

تغییر مواد اساسنامه شرکت

تغییر موضوع شرکت مورد نظر

تغییر و تنظیم دارندگان حق امضا

انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره