خدمات

سازمان برنامه و بودجه

رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

شرکت راستین صنعت آرمان آمادگی خود را جهت تکمیل پرونده، رفع نواقص و پیگیری تا دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمان کار تقسیم بندی نموده است  رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است .شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.