مجموع
-
-
-
نماد
نام
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
ارزش
بازار
بهترین
عرضه
بهترین
تقاضا
موقعیت باز
قیمت اعمال
بازار
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
تاریخ
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
{{sums[1].sumT}}
{{sums[1].sumA}}
{{sums[1].sumH}}
  مجموع
نماد
نماد
{{col.v}}{{col.v}}{{col.v}} {{col.v}}-{{col.v}}- -{{col.v}}{{col.v}}-
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
نماد
نام فارسی حجم ارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا
درصد مقدار تغییر درصد مقدار تغییر
{{row.namad}} {{row.name}} {{row.hajm}} {{row.arzesh}} {{row.dm}} {{row.mb}} {{row.dpn}} {{row.gmdp}} {{row.ag}} {{row.vtlrg}} {{row.bish}} {{row.kam}} {{row.tpghey}} {{row.tptagh}} {{row.tpdar}} {{row.pghey}} {{row.ptagh}} {{row.pdar}} {{row.tpgheyr}} {{row.ba}} {{row.bt}}

خطا در ارتباط با سرور.